Clean Up® Bruksanvisning

CleanDent Sweden AB
Tel. 0250-430 27
e-mail: info@cleandent.se
Clean Up®
Bruksanvisning 
Rev. 2019-10-16
CE 0402

Clean Up® är en mycket effektiv tandsug som ersätter det konventionella sugröret. Clean Up skall anslutas till en Unit, som, förutom en vanlig salivsug,  är försedd med en effektiv höghastighetssug som kan evakuera upp till 150 – 180 liter aerosol per minut. Vid highspeed-borrning uppstår en spray av luft, vatten, bakterier, amalgamrester, kvicksilverånga, karient dentin m m. Vanliga sugar klarar inte att bemästra detta medan Clean Up® ger ett kontinuerligt och mycket effektivt utsug vilket på ett hygieniskt sätt innesluter och suger ut allt.

Anslutning

  1. Clean Up® kan anslutas till sugledningar med 11 mm, 15 mm eller 16 mm koppling. Välj den adapter som passar sugledningen och kläm fast den på handtagets baksida.
  2. Sätt fast en sugdosa över de två pinnarna längst fram på handtaget.
  3. Anslut Clean Up® till sugledningen.

Instruktion

Fastän det vid första anblicken inte tycks särskilt svårt att använda Clean Up® har klinisk erfarenhet visat att det är nödvändigt att iaktta några grundläggande principer för att uppnå högsta effektivitet. Placera sugdosan över den tand som ska behandlas och se till att sugdosan sluter tätt mot gingivan. Vid användning tillsammans med kofferdamduk kan det vara nödvändigt att med en sax ansa sugdosans ”läppar” så att de tätar ordentligt och all luft sugs in genom sugdosans öppning.

Clean Up® uppnår bästa effekt vid utsuget från sugdosan. Placera därför sugdosans utsug mot den del av tanden där borrningen ska ske (fig. 1). En luftkanal skapas då efterhand i tanden vilket gör att sugen blir effektivare ju mer man borrar. Börjar man borra med utsuget ”på andra sidan tanden” (fig.2) blir sugen mindre effektiv ju mer man borrar eftersom tanden hindrar luftströmmen. Handtaget är konstruerat så att man ska kunna vända sugen 180°.

Det är viktigt att hålla borren vinkelrätt mot sugdosans överkant (fig.3). I annat fall kastar borrens rotation kylvatten och partiklar ut ur sugdosan (fig.4). Om borren måste hållas snett, håll då även Clean Up® snett mot tanden. Täta med avtrycksmedel, vax eller liknande om så behövs. Minska kylvattenflödet om det stänker över kanten på sugdosan.

Sugdosan skall efter behandlingen gå till destruktion p g a infektionsrisk. Innan handtaget och adaptern tas bort från sugledningen sköljs de igenom med rent vatten och sedan även på utsidan. Därefter diskas de och autoklaveras i högst 136°C

VARNING: Sugdosan får pga infektionsrisk inte återanvändas.

bruksanvisning

Här finns bruksanvisningen som PDF för utskrift.                    CE 0402